RESOC

Samenstelling

Het regionaal economisch en sociaal overlegcomité Limburg organiseert het overleg tussen de sociale partners, de gemeentebesturen en het provinciebestuur betreffende de socio-economische streekontwikkeling. Het RESOC Limburg is als volgt samengesteld:

 • 8 vertegenwoordigers afgevaardigd door de Limburgse steden en gemeenten
 • 8 vertegenwoordigers aangesteld door de Provincieraad
 • 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
  • Voka – Kvk Limburg (4)
  • Boerenbond (1)
  • UNIZO-Limburg en VKW-Limburg (3)
 • 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:
  • ACV (5)
  • ABVV (2)
  • ACLVB (1)

De ledenlijst van het RESOC 2013-2018 kan u hier terugvinden.
 

 
Decretale opdrachten

 • Het RESOC is bevoegd voor het overleg tussen de sociale partners, de gemeentebesturen en het provinciebestuur inzake de sociaal-economische streekontwikkeling.
 • Ten minste bij de start van een nieuwe legislatuur wordt een streekpact opgemaakt. Dit bestaat minimaal uit een socio-economische probleemanalyse, een langetermijnstrategie inzake de socio-economische streekontwikkeling, de verbintenissen van de stemgerechtigde leden, de opvolgingsstrategie en de wijze van draagvlakcreatie. Het streekpact dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraden en de provincieraad. Ook de implementatie van het streekpact is toegekend aan het RESOC.
 • Bijkomend kan nader overleg plaatsvinden rond alle bovenlokale en lokale beleidsaangelegenheden die een sociaal-economische dimensie hebben.
 • RESOC Limburg organiseert eveneens subregionaal overleg in 5 zogenaamde streektafels.
 • Op verzoek van de Vlaamse regering of van de minister kan het RESOC beleidsvoorbereidende adviezen inzake de sociaal-economische streekontwikkkeling uitwerken.
 • Op verzoek of op eigen initiatief kan het RESOC de gemeenten en de provincie adviseren inzake materies die een invloed kunnen uitoefenen op de sociaal-economische ontwikkeling van de regio.
 • Tot slot staat het RESOC op vlak van sociale economie en tewerkstellingsgerelateerde dossiers in voor de regionale toets. De besluitvorming met betrekking tot deze adviezen is, zowel voor de SERR als het RESOC, geconcretiseerd in het document besluitvaardige slagkracht.


powered by lithium