Publicaties

Volgende publicaties kan u hier downloaden:

Wist u dat meer dan de helft van de niet-Belgen die in Limburg wonen Nederlander is, gevolgd door de Italianen, Turken en Polen? Of dat het netto fiscaal inkomen per inwoner in Limburg 7,6% lager ligt dan in Vlaanderen? Dat bijna 3 op de 4 loontrekkende Limburgers in de eigen provincie werken? En dat het totale vermogen aan groene stroom sinds 2008 met 444% is toegenomen in Limburg?

Deze en tal van andere opvallende evoluties leest u in de ‘Socio-economische analyse van Limburg en haar 5 streken’ van POM-ERSV Limburg (editie september 2015). De geanalyseerde indicatoren geven een globaal beeld van de evolutie van de Limburgse economie tijdens de afgelopen jaren, waarbij Limburg telkens wordt vergeleken met de scores in Vlaanderen en België.

 

  

POM-ERSV Limburg publiceerde in augustus 2014 de nieuwe streekfoto's, een socio-economische analyse van elk van de vijf Limburgse streken en haar respectievelijke gemeenten. In elke streekfoto worden een 50-tal indicatoren geanalyseerd die kunnen ingedeeld worden in de domeinen demografie, arbeidsmarktaanbod, ondernemerschap, tewerkstelling, werkgelegenheid, werkenden en gemeentelijke pendelarbeid. Binnen elke streekfoto wordt de streek vergeleken met de resultaten van de andere vier Limburgse streken, met Limburg en met Vlaanderen.

Deze publicatie omvat een sociaal-economische analyse van Limburg en haar 5 streken met doorgaans als referentiejaar 2003, waarbij meestal een vergelijking wordt gemaakt met Vlaanderen en België. ERSV Limburg en POM Limburg hopen met onderhavige sociaal-economische analyse de werking van de Limburgse streken en gemeenten te ondersteunen en bij te dragen tot de ontwikkeling van goed onderbouwde streekvisies. Alle data die in deze publicatie aan bod komen, zijn waar mogelijk gedetailleerd tot op gemeentelijk niveau terug te vinden in raadpleegbare excel-bestanden in de rubriek 'Statistieken'.

Publicatie: juni 2012

Door op bovenstaande link te klikken, kan u alle edities van het Economisch Rapport raadplegen, opgedeeld per editie en per artikel.

Hier vindt u de jaarprogramma's en rapporten over de uitvoering van de programma's van ERSV Limburg. De programma's en rapporten vanaf het eerste werkingsjaar tot en met het programma voor het huidige jaar kan u hier raadplegen. Vanaf het jaarverslag 2008 worden de jaarrapporten en -programma's gezamenlijk opgemaakt voor POM-ERSV Limburg.

Deze publicatie omvat een sociaal-economische analyse van Limburg en haar 5 streken met doorgaans als referentiejaar 2003, waarbij meestal een vergelijking wordt gemaakt met Vlaanderen en België. ERSV Limburg en POM Limburg hopen met onderhavige sociaal-economische analyse de werking van de Limburgse streken en gemeenten te ondersteunen en bij te dragen tot de ontwikkeling van goed onderbouwde streekvisies. Alle data die in deze publicatie aan bod komen, zijn waar mogelijk gedetailleerd tot op gemeentelijk niveau terug te vinden in raadpleegbare excel-bestanden in de rubriek 'Statistieken'.

Op maat van elke Limburgse streek maakte de VDAB een omgevingsanalyse 2010. De analyses bevatten duiding bij een groot aantal socio-economische indicatoren m.b.t. de arbeidsmarkt en de structuur van de economie in een bepaalde streek.


POM-ERSV Limburg realiseerde in juni 2010 voor elke Limburgse streek een streekfoto. In deze streekfoto's wordt een socio-economische analyse opgemaakt van elke streek en haar gemeenten op het vlak van demografie, arbeidsmarktaanbod, ondernemerschap, tewerkstelling, werkgelegenheid, het aantal werkenden en de gemeentelijke pendelarbeid. Enerzijds worden binnen elke streek de gemeenten met elkaar vergeleken en anderzijds wordt elke streek vergeleken met de andere Limburgse streken, geheel Limburg en Vlaanderen.


  • Debat dienstencheques: 2 december 2010

Onder de titel 'Nood aan grote schoonmaak in de dienstencheques?' organiseerde het Limburgs Platform Dienstencheques (werkgroep van RESOC Limburg) op 2 december 2010 een politiek debat over de toekomst van het systeem van de dienstencheques. Via onderstaande links kan u het verslag en de presentatie n.a.v. de evaluatie van het dienstenchequestelsel raadplegen:


  • Evaluatierapporten dienstencheques (2010)

De studiebureaus Idea Consult, HIVA en PriceWaterhouseCoopers hebben in 2010 een evaluatie gemaakt van het systeem van de dienstencheques, inclusief beleidsaanbevelingen om het systeem ook in de toekomst betaalbaar te houden voor de federale overheid. De drie studies kan u downloaden via onderstaande links:

 

Deze studie van POM-ERSV Limburg (februari 2010) geeft inzicht in de pendelstromen tussen de woon- en werkplaats in de Belgische gewesten en provincies, en tevens in de Limburgse streken en gemeenten. De studie toont bijvoorbeeld aan waar Limburgse werknemers aan de slag zijn en het aantal niet-Limburgers dat in onze provincie komt werken.

Deze brochure geeft toelichting bij de diversiteitsplannen: verschillende soorten plannen, mogelijke acties en Limburgse contactgegevens.

Het Limburgse EAD-vademecum biedt een handig overzicht van alle maatregelen, instrumenten en organisaties die in Limburg en Vlaanderen ingezet kunnen worden in het kader van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. Handig is dat het vademecum zo is opgebouwd dat bruikbare fiches kunnen afgedrukt worden. Verder is een EAD-wegwijzer opgenomen waarin u aan de hand van kernwoorden de belangrijkste EAD-instrumenten snel kan terugvinden, met verwijzing naar websites voor meer info. Het Limburgse EAD-vademecum dankt haar bestaan aan de Vlaamse Toolbox EAD en aan het originele EAD-Vademecum West-Vlaanderen. Voor een regelmatige update van de Vlaamse fiches verwijzen we naar deze link.

Publicatie: november 2009


Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. In voorkomend geval zullen de uitvoeringsmaatregelen, daar waar nodig, ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement worden voorgelegd. Deze beleidsnota behandelt het domein 'Werk'.

Publicatie: oktober 2009

Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. In voorkomend geval zullen de uitvoeringsmaatregelen, daar waar nodig, ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement worden voorgelegd. Deze beleidsnota behandelt het domein 'Sociale Economie'.

Publicatie: oktober 2009

Dit document geeft een kort overzicht van de financiële ondersteuningsmogelijkheden, geboden vanuit Europa, de federale overheid, Vlaanderen en de provincie Limburg. De financiële input kan de vorm aannemen van premies, cheques of cofinanciering van projecten. De financiële input is bedoeld voor werkgevers (bedrijven, organisaties, instellingen, ...) en werknemers.

Publicatie: augustus 2009


Op 5 mei 2009 gaf SERR Limburg haar definitieve goedkeuring voor de uitvoering van het arbeidsmarktactieplan 2009-2010, opgesteld door tal van Limburgse arbeidsmarktpartners. Het plan kadert binnen de uitvoering van het Streekpact 2008-2013 van RESOC Limburg en heeft betrekking op de domeinen arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding.
Het Arbeidsmarktactieplan bevat acties die kaderen binnen 8 werkdomeinen. Diverse Limburgse arbeidsmarktpartners werken in de loop van gend jaar aan acties in het kader van een optimale matching tussen vraag en aanbod; de groei- en speerpuntsectoren; de sociale economie; de bevordering van overleg, samenwerking en partnerschappen; de bevordering van het ondernemerschap; diversiteit; arbeidsmarktgericht opleiden. Tenslotte worden ook acties ondernomen n.a.v. de huidige economische conjunctuur.

RESOC en SERR Limburg zijn de overleg- en adviesorganen inzake sociaal-economische materies waarop de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de gemeenten een beroep kunnen doen. In deze publicatie wordt op overzichtelijke wijze toelichting gegeven bij de manier waarop RESOC en SERR Limburg deze adviesrol uitvoeren.

Publicatie: oktober 2009

Dit rapport is de uitgebreide studie die gebeurt is naar de alcoholproductie in Limburg, met aandacht voor het verleden, de evolutie tot vandaag en de uitdagingen voor de toekomst. Het rapport is een economische schets van de productie van bier, wijn en jenever in Limburg, inclusief een overzicht van de producenten. De studie vormt de basis voor het artikel met dezelfde titel dat verscheen in het Economisch Rapport van POM-ERSV Limburg in mei-juni 2009.

Publicatie: mei-juni 2009 (Studie- en redactiewerk: september 2008)

Dit document geeft een kort overzicht van de financiële ondersteuningsmogelijkheden, geboden vanuit Europa, de federale overheid, Vlaanderen en de provincie Limburg. De financiële input kan de vorm aannemen van premies, cheques of cofinanciering van projecten. De financiële input is bedoeld voor werkgevers (bedrijven, organisaties, instellingen, ...) en werknemers.

Publicatie: augustus 2009

Het rapport bevat de resultaten van een projectmatig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de drie Limburgse hogescholen, departement lerarenopleiding (Xios, PHL, KHLim) in kader van de experimentele uitbouw van voortrajecten deeltijds onderwijs. Het rapport geeft een aantal kritische succesfactoren voor de uitbouw of optimalisatie van voortrajecten deeltijds onderwijs en richtlijnen over hoe deze te implementeren in centra voor deeltijds onderwijs in functie van de schoolprojecten, beschikbare leermiddelen, curriculum,…

Publicatie: maart 2007

Hier vindt u de jaarprogramma's en rapporten over de uitvoering van de programma's van ERSV Limburg. De programma's en rapporten vanaf het eerste werkingsjaar tot en met het programma voor het huidige jaar kan u hier raadplegen. 

powered by lithium